LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 và bổ sung lịch tuần 09

THỨ HAI (28/02)
SÁNG            1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Cùng Thường trực Huyện uỷ tiếp Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Cường đi thăm một số dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Giao Phòng NN và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung và bố trí lộ trình.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, NN và PTNT, KT và HT, TN và MT, Ban QLCDA huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tập trung tại Huyện uỷ để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Cường về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm 2022.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, NN và PTNT, KT và HT, TN và MT, GD và ĐT, Ban QLCDA huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 15 tại Phòng họp BCH.
3. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng KT và HT: Dự buổi họp thông qua nội dung dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn kiến nghị của ông Trần Ngọc Di. Lãnh đạo UBND thị trấn cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
                        2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 09/2022 bằng hình thức trực tuyến. Văn phòng chuẩn bị nội dung, kết nối đường truyền.
                        Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và Phòng làm việc Chánh Văn phòng.
THỨ BA (01/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra, hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện, Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Ban Tiếp công dân huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng, Mỹ - CVVP.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
3. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ nghe Sở TN&MT thông qua Công văn số 180-CV/BCS ngày 27/12/2021 của BCS UBND tỉnh xin chủ trương thu hồi đất Ban QL KKT giao về UBND huyện Đồng Phú. Giao Phòng TN và MT chuẩn bị tài liệu, gửi về Văn phòng trong ngày 28/02/2022.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
                        Thời gian: 16 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT-HT, GD-ĐT, LĐTBXH, VH-TT, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Thảo – CVP, đ/c Bính - CVVP, đ/c Luân - NVVP kết nối đường truyền lúc 15h45.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Thường trực TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 10 người).
THỨ TƯ (02/3)
SÁNG             1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân huyện.
3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì họp công tác cán bộ tại Phòng họp B, UBND huyện. Đ/c Chi - VCVP chuẩn bị nội dung.
Thời gian, thành phần:
- 08h00, Các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- 09h00, Mời Bí thư Chi bộ - PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng; các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 14h00, Nghe báo cáo giải quyết  liên quan đến 07 hộ dân ở ấp 3 xã Tân Lập về kiến nghị tuyến đường kết nối các Khu công nghiệp phía Tây Nam Đồng Xoài. Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung.
                        Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo Sở GTVT, Sở TN và MT, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh tỉnh (giao Phòng KT và HT tham mưu mời); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
                        - 15h30, Nghe báo cáo về việc người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ, TT.PTQĐ. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 3/2022.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, VH và TT, TTYT huyện, Đài TT và TH huyện, Hội Khuyến học huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp BCH.
THỨ NĂM (03/3)
SÁNG             1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương, TBDT HĐND huyện Thạch Kim Thành: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt đợt 01/2022.
                        Thời gian: 08 giờ 00.
Địa điểm:      - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, TBDT HĐND huyện Thạch Kim Thành: Dự tại điểm cầu Phòng họp BCH.
-  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự và chỉ đạo tại điểm cầu xã Đồng Tiến.
- Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự và chỉ đạo tại điểm cầu xã Tân Phước.
Thành phần: Theo Thông báo số 375-TB/HU ngày 26/02/2022 của Huyện uỷ.
2. UBND huyện uỷ nhiệm Trưởng phòng NN và PTNT: Tiếp và làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh thực hiện khảo sát, kiểm tra thực tế trên địa bàn huyện. Giao Phòng NN và PTNT tham mưu nội dung và bố trí lịch trình.
Thành phần: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách NTM Phòng NN và PTNT; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách NTM xã nơi được khảo sát thực tế (giao Phòng NN và PTNT thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại trụ sở UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương uỷ nhiệm Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện: Dự họp Ban Điều hành, Tổ giúp việc tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB LTH TGN trên địa bàn tỉnh năm 2021; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì họp nghe Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước báo cáo về việc cung cấp nước trên địa bàn huyện. Phòng KT và HT phối hợp với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước chuẩn bị nội dung.
                        Thành phần: Tổng Giám đốc và lãnh đạo Phòng KT-ĐT Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (giao Phòng KT và HT thông báo); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
THỨ SÁU (04/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì nghe Báo cáo thông qua dự thảo đề án đầu tư hạ tầng phát triển đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT, TC-KH, VH và TT, GD và ĐT, NN và PTNT, Nội vụ, LĐ-TB và XH; Chủ tịch UBND xã, thị trấn. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Đi công tác cơ sở.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                     
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 và bổ sung lịch tuần 09
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
28/02/2022 14:47
Cập nhật:
03/03/2022 16:34
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
3.31 MB
Xem:
1719
Tải về:
9
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,674
  • Tháng hiện tại200,146
  • Tổng lượt truy cập13,816,763
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây