Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện Tuần 06

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
THỨ HAI (07/02)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp mặt tân niên xuân Nhâm Dần 2022.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 tại trụ sở Tỉnh uỷ.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (08/02)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
                        2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi kiểm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung, lộ trình.
                        Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT, Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Hiền - CVKT.
                        Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại trụ sở UBND huyện cùng đi.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 14h30, Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 06/2022. CVP cùng dự.
Địa điểm: Tại Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
- 16h00, Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
                        Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ, Thành viên TTCH phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT-HT, GD-ĐT, LĐTBXH, VH-TT, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Thảo – CVP, đ/c Bính - CVVP, đ/c Luân - NVVP kết nối đường truyền lúc 15h45.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Thường trực TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 10 người).
THỨ TƯ (09/02)
SÁNG             1. Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Vinh: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 4/2022: (1) BCĐ các ngày lễ huyện thông qua báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán; (2) TTCH huyện báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán. VP.HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng VH và TT, Trung tâm Y tế huyện các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương; Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, TP.VH&TT, CVP.HĐND&UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý các dự án huyện làm chủ đầu tư. Ban Quản lý các dự án huyện, Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Ban QLCDA huyện, Trung tâm PTQĐ. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện (mở rộng) triển khai kế hoạch giao nhận quân năm 2022. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung.
                        Thành phần: Thành viên Hội đồng NVQS huyện thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện (giao Ban CHQS huyện thông báo); Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS, Trưởng Công an xã, thị trấn. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Bính - CVNC.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Ban CHQS huyện.
                        2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (10/02)
SÁNG             1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Nghỉ phép năm 2022 (đến hết ngày 18/02/2022).
                        2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Nghe Phòng TN và MT báo cáo giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho trường hợp cha mẹ cho tặng cho con. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Hùng - PCVP, đ/c Việt - CVVP.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Nghe báo cáo việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của bà Ngô Thị Liên liên quan dự án đường tổ 8, 10 - thị trấn Tân Phú. Phòng TN và MT chủ trì, phối hợp với Trung tâm PTQĐ và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Thanh tra huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Hiền, Lượng - CVVP.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
THỨ SÁU (11/02)
SÁNG             1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi kiểm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung, lộ trình.
                        Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT, Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Hiền - CVKT.
                        Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 tập trung tại trụ sở UBND huyện cùng đi.
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                      
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện Tuần 06
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
07/02/2022 09:10
Cập nhật:
07/02/2022 09:10
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
969.20 KB
Xem:
279
Tải về:
1
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay28,393
  • Tháng hiện tại243,080
  • Tổng lượt truy cập13,859,697
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây