LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 10

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
THỨ HAI (07/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 10/2022 bằng hình thức trực tuyến. Văn phòng chuẩn bị nội dung, kết nối đường truyền.
                        Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
                        Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và Phòng làm việc Chánh Văn phòng.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
                        2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp trực tuyến buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh với Sở Y tế, Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh về công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị báo cáo công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện, gửi tài liệu về Văn phòng trước 11 giờ ngày 07/3/2022.
 Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Phòng VH và TT, Phòng GD và ĐT; Trưởng khoa KSBT-HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Bính - CVVP, đ/c Luân - NVVP kết nối đường truyền lúc 16h45.
                        Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
THỨ BA (08/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
                        Thời gian: 15 giờ 30.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT-HT, GD-ĐT, LĐTBXH, VH-TT, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Thảo – CVP, đ/c Bính - CVVP, đ/c Luân - NVVP kết nối đường truyền lúc 15h15.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Đại diện TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 10 người).
THỨ TƯ (09/3)
SÁNG             1. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Vinh: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác QP-ĐP, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung, đường truyền kết nối.
Thành phần: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng Công an huyện; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (giao Ban CHQS huyện thông báo). VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Bính - CVNC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường BCHQS huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát các vị trí đất để xây dựng thiết chế công đoàn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
5. UBND huyện uỷ nhiệm đại diện lãnh đạo Công an huyện: Dự Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ".
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp trực tuyến cuộc họp Tổ tham mưu phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (Tổ 3), nội dung: (i) Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá hoạt động hệ thống camera an ninh và giao thông; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống thông tin địa lý GIS; (ii) Triển khai tóm tắt nội dung Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS tỉnh Bình Phước; (iii) Thảo luận thống nhất công tác cập nhật, sử dụng dữ liệu hệ thống GIS; kết nối hệ thống camera an ninh và giao thông với IOC tỉnh; góp ý đối với Tổng đài 1022.
                        Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, VH và TT, TC-KH, KT và HT, TN và MT. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Việt - CVCNTT (kết nối điểm cầu tỉnh trước 13h45).
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (10/3)
SÁNG             1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 7/2022.
- 07h30, BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 08h30, UBND huyện báo cáo: (1) Xin chủ trương cho UBND xã, thị trấn vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông theo quy hoạch. (2) Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. (3) Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. (4) Góp ý đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện giai đoạn 2021-2025. Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung (1); TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung (2); Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung (3); Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung (4).
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, TC-KH, TN và MT, KT và HT, TT.PTQĐĐ.
Địa điểm: Phòng họp BCH.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự buổi tiếp và làm việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an. Phòng KT và HT - Cơ quan Thường trực BCĐ 389 huyện chuẩn bị nội dung.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
4. UBND huyện uỷ nhiệm đại diện lãnh đạo Phòng KT và HT: Dự buổi họp báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú. Phòng KT và HT chủ trì, phối hợp với Đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu về Văn phòng trước ngày 09/3/2022.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT và HT, Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú (Giao Phòng KT và HT thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Xây dựng.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (11/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi cơ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp trực tuyến nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo: (1) Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023; (2) Tình hình, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025. Phòng GD và ĐT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, Nội vụ, TC-KH. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Minh - CVVX, đ/c Luân - NVVP (kết nối đường truyền lúc 07h45.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                      
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 10
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
07/03/2022 10:26
Cập nhật:
07/03/2022 10:26
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.12 MB
Xem:
276
Tải về:
1
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay8,086
  • Tháng hiện tại254,973
  • Tổng lượt truy cập13,871,590
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây