LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 13

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
THỨ HAI (28/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
                        2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 13/2021 bằng hình thức trực tuyến. CVP cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và Chánh Văn phòng.
CHIỀU          1. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng NN và PTNT, Phòng TN và MT: Cùng Công ty TNHH MTV dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước đi kiểm tra hiện trạng việc san ủi tại thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 49 của hộ ông Đặng Ngọc Thảo giáp công trình lòng hồ Suối Binh, Đồng Tiến. Lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Công trình hồ Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
THỨ BA (29/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Chủ trì kiểm tra theo Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 01/3/3022 của HĐND huyện về nội dung “công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp xã” đối với xã Thuận Phú. Thường trực HĐND xã Thuận Phú chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Thuận Phú; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã Thuận Phú và các thành phần khác (do Thường trực HĐND xã Thuận Phú mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại xã Thuận Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Đi thực địa vị trí đất của ông Nguyễn Công Thành (ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú). Phòng TN và MT chủ trì, phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ và UBND xã Tân Hưng chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, TT.PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND xã Tân Hưng. VP: Đ/c Mạnh - PCVP.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại UBND huyện cùng đi.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
                        2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì họp tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 14h00, Nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của bà Đinh Thị Lân. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND xã Tân Hưng. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
- 15h30, Nghe báo cáo Phương án giải quyết liên quan đến diện tích đất Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, GD và ĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Ban QLCDA huyện, UBND xã Đồng Tâm, Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Hiền - CVKT, đ/c Mỹ - CVTCD
THỨ TƯ (30/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Chủ trì kiểm tra theo Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 01/3/3022 của HĐND huyện về nội dung “công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp xã” đối với xã Thuận Lợi. Thường trực HĐND xã Thuận Lợi chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Thuận Lợi; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã Thuận Lợi và các thành phần khác (do Thường trực HĐND xã Thuận Lợi mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại xã Thuận Lợi.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I, phương hướng nhiệm vụ quí II/2022. Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu.
Thành phần: Thủ trưởng: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế KV ĐX – ĐP, Chi cục Thống kế KV ĐX – ĐP; Chủ tịch UBND xã, thị trấn. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú – CVVP.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Đi kiểm tra thực địa tại các vị trí giao rừng, cho thuê rừng năm 2022. Hạt Kiểm lâm huyện chuẩn bị nội dung, lộ trình.
Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện, TN và MT, NN và PTNT, UBND xã Tân Phước, UBND xã Tân Hưng. VP: Đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, 08 giờ 00 tập trung tại UBND huyện cùng đi.
4. Chủ tịch UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân huyện.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 63.
- BTC báo cáo công tác cán bộ và cơ sở Đảng.
- Kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân liên quan theo Thông báo số 573-TB/TU ngày 26/11/2021 của Tỉnh ủy. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự.
                        Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
THỨ NĂM (31/3)
SÁNG            1. Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Vinh: Dự kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Chủ trì kiểm tra theo Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 01/3/3022 của HĐND huyện về nội dung “công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp xã” đối với xã Tân Lập. Thường trực HĐND xã Tân Lập chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Tân Lập; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã Tân Lập và các thành phần khác (do Thường trực HĐND xã Tân Lập mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại xã Tân Lập.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Tiếp và làm việc với Sở VH-TT và DL về việc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT huyện Đồng Phú (tổ chức điểm). Phòng VH và TT chủ trì, phối hợp với TT.VH và TT huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: VH và TT, Trung tâm VH và TT huyện, Công an huyện, TC-KH, KT và HT, TTYT, UBND thị trấn Tân Phú. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Phòng họp B, UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe Phòng KT và HT báo cáo kế hoạch di dời Công ty CP Kim Tín.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT, UBND thị trấn Tân Phú. VP: Đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
                        2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Dự họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nội dung: Đánh giá công tác công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (01/4)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Đi kiểm tra thực địa các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang canh tác trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 379 – xã Tân Hòa. Hạt Kiểm lâm huyện chuẩn bị nội dung và lộ trình.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Tư pháp, NN và PTNT, Hạt Kiểm lâm. VP: Đ/c Hiền CVKT.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, 08 giờ 00 tập trung tại UBND huyện cùng đi.
3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Nguyễn Hồ Lan Thảo: Chủ trì họp cơ quan Văn phòng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022; phân công nhiệm vụ công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng. Đ/c Tú, Lượng chuẩn bị nội dung.
                        Thành phần: Các Phó Chánh Văn phòng; công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Chủ trì họp công bố Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, LĐ-TB và XH; lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX huyện; đại diện lãnh đạo Chi uỷ, Công đoàn VP.HĐND và UBND huyện, Phòng LĐ-TB và XH, Trung tâm GDNN-GDTX huyện; công chức, viên chức lãnh đạo được bổ nhiệm (ông Đoàn Văn Thanh, ông Trần Thanh Tâm, ông Lê Cẩm Tú). VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng - CVVP.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                     
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 13
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
28/03/2022 10:23
Cập nhật:
28/03/2022 10:23
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.53 MB
Xem:
358
Tải về:
0
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay28,204
  • Tháng hiện tại242,891
  • Tổng lượt truy cập13,859,508
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây