LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 52

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
THỨ HAI (27/12)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Tân Lập khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Lập.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi kiểm tra các dự án triển khai trên địa bàn xã Thuận Lợi, Thuận Phú.
Thành phần: Trưởng phòng KT và HT, TN và MT. VP: Đ/c Chuyền - PCVP.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại UBND xã Thuận Lợi cùng đi.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự Đại hội Đại biểu Hội Người mù huyện Đồng Phú lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.
4. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 08h00, Nghe Hạt kiểm lâm báo cáo rà soát các trường hợp xây dựng công trình trên đất lâm phần Hạt Kiểm lâm quản lý và báo cáo lại xử lý đất rừng ông Hưng đang canh tác tại tiểu khu 379. Hạt Kiểm lâm chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Hạt Kiểm lâm, TN và MT, Tư pháp, UBND các xã có liên quan (giao Hạt Kiểm lâm thông báo). VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Hiền - CVKT.
- 10h00, Nghe báo cáo công tác bàn giao nhiệm vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ. Phòng TN và MT, TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, TT.PTQĐ, ông Lưu Đức Tiến - Trưởng phòng Dân tộc, ông Nguyễn Văn Mạnh - PCVP.HĐND và UBND huyện. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Hiền - CVKT.
CHIỀU          1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 14h00, Chủ trì giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch tuần 52/2021. CVP.HĐND và UBND huyện cùng dự.
- 15h30, Nghe báo cáo bổ sung kinh phí hoạt động phòng, chống dịch cho các cơ quan, đơn vị. Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Các PCT.UBND huyện, Trưởng phòng TC-KH. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
THỨ BA (28/12)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Thuận Phú khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, UBND xã Thuận Phú.
2. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì nghe báo cáo việc làm rõ một số nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước đề nghị được mượn 1 phần diện tích đất công để xây dựng trạm bơm tăng áp. Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT, NN và PTNT, GD và ĐT, UBND xã Đồng Tiến, UBND xã Tân Phước, Trường Tiểu học Đồng Tiến và Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước (giao P.KT và HT thông báo). VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện
CHIỀU          1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các PCT.UBND huyện: Tiếp tục tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp ủy viên cấp huyện và tương đương (đến hết ngày 31/12/2021).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 14h00, Nghe báo cáo các vụ việc khiểu nại kéo dài. Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng TN và MT. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
- 15h00, Nghe báo cáo các vụ việc khiếu nại quá hạn. Ban Tiếp công dân huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng TN và MT. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
                        Thời gian: 16 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ, các PCT.UBND huyện; Thành viên TTCH phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Chuyền – PCVP, đ/c Luân -NVVP (kết nối với điểm cầu chính trước 15h45p).
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Thường trực TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 05 người).
THỨ TƯ (29/12)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các PCT.UBND huyện, TBDT HĐND huyện Thạch Kim Thành: Dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự Hội nghị thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00 tại Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3. UBND huyện uỷ nhiệm:
- Trưởng phòng Tư pháp: Chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Đ/c Việt - CVCNTT kết nối đường truyền với điểm cầu Sở Tư pháp trước 07h15
Thành phần: Theo quyết định số 6265/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện (giao Phòng Tư pháp thông báo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND huyện.
- Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân huyện.
CHIỀU          1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các PCT.UBND huyện: Tiếp tục tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp ủy viên cấp huyện và tương đương (đến hết ngày 31/12/2021).
THỨ NĂM (30/12)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Tân Tiến khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, UBND xã Tân Tiến.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi cơ sở.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận, QCDC cơ sở, VĐQCLN; sơ, tổng kết chương trình phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, LLVT tỉnh, Binh đoàn 16 năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do BDV Tỉnh ủy tổ chức.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các thành phần khác theo Lịch của Huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp BCH.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Đào Đăng Hùng - Phó Trưởng phòng NN và PTNT. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng NN và PTNT, ông Đào Đăng Hùng - Phó Trưởng phòng NN và PTNT. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng - CVVP.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
THỨ SÁU (31/12)
SÁNG             1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Đồng Tiến khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Đồng Tiến.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi cơ sở.
3. TBDT HĐND huyện Thạch Kim Thành: Dự Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Tân Hưng khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
 CHIỀU         1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
Thời gian: 16 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ, các PCT.UBND huyện; Thành viên TTCH phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Chuyền – PCVP, đ/c Luân -NVVP (kết nối với điểm cầu chính trước 15h45p).
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Thường trực TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 05 người).
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các Ban Đảng & VPHU;                                                       
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                     
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 52
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
27/12/2021 10:58
Cập nhật:
27/12/2021 11:00
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.21 MB
Xem:
291
Tải về:
2
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay7,797
  • Tháng hiện tại286,152
  • Tổng lượt truy cập13,902,769
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây