CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 07

THỨ HAI (14/02)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Tiếp tục nghỉ phép năm 2022 (đến hết ngày 18/02/2022).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét khen thưởng tổng kết năm 2021. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Hội đồng TĐ-KT huyện, gồm: Ông Phạm Văn Minh - Trưởng phòng Nội vụ; ông Nguyễn Văn Tặng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; ông Lê Văn Trân - Chủ nhiệm UBKTHU; bà Ngô Thị Thanh Chung - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; bà Nguyễn Hồ Lan Thảo - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng TC-KH; ông Phạm Hiệp - Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Nguyễn Ngọc Du - Phó Trưởng phòng Nội vụ; bà Nguyễn Thị Điệp - Viên chức Phòng Nội vụ. VP: Đ/c Lượng - CVVP.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Cùng Đoàn kiểm tra tỉnh do Phó Chủ tịch UBND huyện tỉnh Trần Tuyết Minh kiểm tra việc học trực tiếp tại một số trường trên địa bàn huyện Đồng Phú. Phòng GD và ĐT chủ trì, phối hợp với các trường học chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Trưởng phòng GD và ĐT, Hiệu trưởng các trường: THPT Đồng Phú, Tiểu học Tân Tiến, THCS Tân Phú; đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện. VP: Đ/c Minh - CVVX.
Thời gian, địa điểm:  - 08 giờ 00 tại Trường THPT Đồng Phú.
                                         - 08 giờ 30 tại Trường Tiểu học Tân Tiến.
                                         - 09 giờ 10 tại Trường THCS Tân Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp B, UBND huyện.
- 14h00, Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 07/2022. CVP cùng dự.
                        - 15h00, Nghe báo cáo lại nội dung lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, KT và HT, TN và MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; VP: Đ/c Chuyền – PCVP, đ/c Hiền – CVKT.
THỨ BA (15/02)
SÁNG            1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
                        2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp nghe Thường trực BCĐ (BDV Huyện ủy) báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2022. CVP.HĐND và UBND huyện cùng dự; các thành phần khác theo Lịch Huyện uỷ.
                        Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
                        Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Cùng Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh đi kiểm tra: (1) công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số trường học trên địa bàn huyện và (2) kiểm tra một số công trình trọng điểm chuẩn bị khởi công năm 2022. Phòng GD và ĐT chuẩn bị nội dung, lộ trình nội dung (1); Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung, lộ trình nội dung (2).
                        Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, TTYT huyện, KT và HT, TC-KH, Ban QLCDA huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi được kiểm tra (giao P.GD và ĐT, Phòng KT và HT thông báo). VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
                        Thời gian: 13 giờ 30 tập trung tại trụ sở Huyện uỷ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
                        Thời gian: 16 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT-HT, GD-ĐT, LĐTBXH, VH-TT, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Thảo – CVP, đ/c Bính - CVVP, đ/c Luân - NVVP kết nối đường truyền lúc 15h45.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Thường trực TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 10 người).
THỨ TƯ (16/02)
SÁNG             1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn:
- 07h00, Dự Lễ giao nhận quân năm 2022. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên HĐ.NVQS tỉnh phụ trách huyện, Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện (có Thư mời riêng); thành viên HĐ.NVQS huyện theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Bính - CVNC.
Địa điểm: Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
- 08h00, Dự buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy.
Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh.
- 09h00, Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Chủ trì họp tại Phòng họp D, UBND huyện.
- 08h00, Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội TDTT cấp huyện, cấp xã. Phòng VH và TT, TT.VH và TT huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện (giao Phòng VH và TT thông báo). VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Lượng - CVVX.
- 09h30, Chủ trì họp nghe Phòng LĐ-TB và XH báo cáo việc tham mưu triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Phòng LĐ-TB và XH chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện (giao Phòng LĐ-TB và XH thông báo). VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Minh - CVVX.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung.
                        Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TT.PTQĐ, TN và MT, TC-KH, KT và HT, Ban QLCDA huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ nghe BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo tại Công văn số 180-CV/BCS ngày 27/12/2021 về việc xin chủ trương thu hồi đất của Ban Quản lý Khu kinh tế, giao UBND huyện Đồng Phú quản lý. Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu, gửi về Văn phòng chậm nhất 15h ngày 15/02/2022.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
                        2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Cùng Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số trường học trên địa bàn và nghe báo cáo kế hoạch thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao xã Thuận Phú.
                        Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng GD và ĐT, TTYT huyện; Trưởng phòng NN và PTNT; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Thuận Phú và các thành phần khác theo Lịch Huyện uỷ.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Thuận Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe Phòng KT và HT báo cáo nội dung dự kiến đối thoại với 07 hộ dân ở ấp 3 xã Tân Lập về kiến nghị tuyến đường kết nối các Khu công nghiệp phía Tây Nam Đồng Xoài.
                        Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo Sở GTVT, Ban QLDAĐTXD tỉnh (giao Phòng KT và HT tham mưu mời); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
THỨ NĂM (17/02)
SÁNG             1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự họp tại Phòng họp BCH.
- 07h30, Họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 5/2022.
+  BTC Huyện ủy báo cáo công tác cơ sở Đảng.
+ UBND huyện báo cáo bổ sung kinh phí chi hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ nguồn dự phòng ngân sách huyện. Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TC-KH.
- 09h15, Họp BTV Huyện ủy: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cơ sở Đảng.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, Nội vụ, TC-KH, LĐ-TB và XH. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Minh - CVVX, đ/c Luân - NVVP (kết nối đường truyền lúc 07h45).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì họp tại Phòng họp B, UBND huyện.
- 14h00, Nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ các công trình, dự án năm 2022 và các khó khăn, vướng mắc. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT và HT, Ban Quản lý các dự án huyện, các đơn vị chủ đầu tư (giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo). VP: Đ/c Chuyền – PCVP, đ/c Tú – CVKT.
                        - 15h30, Nghe báo cáo đề xuất phương án bố trí vốn cho các công trình năm 2021 và việc kéo dài thời gian thi công qua năm 2022. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối  hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội  dung.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban QLCDA, Kho bạc Nhà nước huyện. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Đi kiểm tra việc dạy và học trực tiếp tại các trường học. Phòng GD và ĐT chuẩn bị nội dung, lộ trình.
Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, TTYT huyện; lãnh đạo UBND, Trạm Y tế xã, thị trấn và Trường học nơi Đoàn đến kiểm tra (giao Phòng GD và ĐT thông báo). VP: Đ/c Minh - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tập trung tại UBND huyện.
THỨ SÁU (18/02)
SÁNG            1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày)
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự cuộc họp thường kỳ tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước và công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Đi cở sở (cả ngày).
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Đi kiểm tra việc dạy và học trực tiếp tại các trường học. Phòng GD và ĐT chuẩn bị nội dung, lộ trình.
Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, TTYT huyện; lãnh đạo UBND, Trạm Y tế xã, thị trấn và Trường học nơi Đoàn đến kiểm tra (giao Phòng GD và ĐT thông báo). VP: Đ/c Minh - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tập trung tại UBND huyện.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                     
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 07
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
14/02/2022 08:24
Cập nhật:
14/02/2022 08:24
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.61 MB
Xem:
325
Tải về:
3
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,800
  • Tháng hiện tại1,800
  • Tổng lượt truy cập13,917,975
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây