CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII

Thứ ba - 14/12/2021 18:36 344 0
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu tham dự; mời Chủ tọa và Thư ký kỳ họp lên vị trí làm việc (Văn phòng thực hiện).
2. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.
4. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa X.
5. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.
6. HĐND huyện xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện:
6.1. Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 25/11/2021 của HĐND huyện về kết quả công tác năm 2021, chương trình công tác năm 2022;
6.2. Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
6.3. Báo cáo số 475/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022;
6.4. Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025;
6.5. Báo cáo số 474/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
6.6. Báo cáo số 17/BC-TAND ngày 30/11/2021 của TAND huyện về tình hình thực thi pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
6.7. Báo cáo số 396/BC-VKSND ngày 20/11/2021 của VKSND huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
6.8. Báo cáo số 205/BC-THADS ngày 03/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (theo Điều 59, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân).
7. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):
7.1 Báo cáo
- Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 05/11/2021 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp;
- Báo cáo số      /BC-HĐND ngày   /12/2021 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;
- Báo cáo số 09/BC-HĐND-BKTXH ngày 07/12/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo số 03/BC-HĐND-BDT ngày 03/12/2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo số 03/BC-HĐND-BPC ngày 03/12/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 13/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện đợt II năm 2021.
- Báo cáo số 470/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022.
- Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;
- Báo cáo số 451/BC-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021;
- Báo cáo số 471/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021;
- Báo cáo số 455 /BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện về việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện (theo Khoản 3, Điều 90 Luật Trẻ em năm 2016);
- Báo cáo số      /BC-UBND ngày   /11/2021 của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Báo cáo số 473/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.
7.2 Tờ trình.
- Tờ trình số 18/TTr-HĐND ngày 25/11/2021 của HĐND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022;
- Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2022;
- Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2022;
- Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
- Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025;
- Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   /11/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
- Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2022.
8.  HĐND huyện xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện:
8.1 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
8.2 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:
+ Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH và Ban Dân tộc HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022; công tác xây dựng cơ bản năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022.
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về: Công tác xét xử năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kết quả thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021.
9. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.
10. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.
11. Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh, Huyện ủy.
12. HĐND huyện thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.
- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022;
- Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2022;
- Nghị quyết về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2022;
- Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025;
- Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
- Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2022.
13. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.
14. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay265
  • Tháng hiện tại258,416
  • Tổng lượt truy cập13,875,033
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây