Chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XII

Chủ nhật - 10/12/2023 19:02 817 0
Thời gian làm việc: Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2023 (Khai mạc lúc 7 giờ 45 phút ngày 20/12/2023).
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Đề nghị các đại biểu: Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút; buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.
Chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XII
1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu tham dự; mời Chủ tọa và Thư ký kỳ họp lên vị trí làm việc.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.
3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
4. Phát biểu của lãnh đạo Huyện ủy.
5. HĐND huyện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.
- Tờ trình và dự thảo nghị quyễn miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

6. HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
- Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm;
- Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

7. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.
8. HĐND huyện xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện:
8.1 Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả công tác năm 2023, chương trình công tác năm 2024;
8.2 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (điều chỉnh, bổ sung tại BC 596)BC tóm tắt
8.3 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Bản BC tóm tắt
8.4 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;
8.5 Báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025;
8.6. Báo cáo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của huyện giai đoạn 2021 - 2025;
8.7 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024;
8.8 Báo cáo của TAND huyện về tình hình thực thi pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
8.9 Báo cáo của VKSND huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
8.10 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
9. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu, thảo luận: (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)
9.1 Báo cáo
9.1.1 Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp;
9.1.2 Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
9.1.3 Báo cáo của các Ban HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024. (BC của Ban KT-XHBC của Ban Pháp chếBC của Ban Dân tộc).
9.1.4 Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện đợt II năm 2023. (BC của TT.HĐND huyện; BC của Ban KT-XH, BC của Ban Pháp chế; BC của Ban Dân tộc).
9.1.5 Báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023.
9.1.6 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
9.1.7 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
9.1.8 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
9.1.9 Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
9.1.10 Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND huyện (tại BC 595);
9.1.11 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
9.1.12 Các Báo cáo của UBND huyện về chủ trương đầu tư các công trình bổ sung trung hạn giai đoạn 2021-2025 (BC 542BC 543; BC 544; BC 545; BC546; BC 547; BC 548; BC 549; BC 550; BC 551; BC 552; BC 553; BC 554; BC 555; BC 556; BC 557; BC 558; BC 559; BC 560; BC 561; BC 562; BC 563; BC 564; BC 565; BC 566; BC 567; BC 571, BC 572, BC 573; BC 574, BC 575
9.1.13 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2023.
9.1.14 Báo cáo điều chỉnh Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022. Biểu mẫu kèm theo.
9.2 Tờ trình:
9.2.1 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện.
9.2.2 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024;
9.2.3 Tờ trình về việc đề nghị giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;
9.2.4 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025;
9.2.5 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện;
9.2.6 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Tờ trình thay thế.
9.2.7 Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của huyện giai đoạn 2021 - 2025.
9.2.8  Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình bổ sung trung hạn giai đoạn 2021-2025.
9.2.9 Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2024.
9.2.10 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện.
9.2.11 Tờ trình về điều chỉnh Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022. Tổng quyết toán kèm theo.
10.  HĐND huyện xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện:
10.1 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (BC Ban Kinh tế - Xã hội;   BC của Ban Pháp chế).
10.2 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:
10.2.1 Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH huyện đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp (BC số 165/BC-HĐND;   BC số 167/BC-HĐND).
10.2.2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp.
11. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.
12. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.
13. HĐND huyện thông qua các Nghị quyết của kỳ họp thường lệ.
13.1 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, (Kế hoạch kèm theo).
13.2 Nghị quyết về giao nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024;
13.3 Nghị quyết về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;
13.4 Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025;
13.5 Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;
13.6 Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của huyện giai đoạn 2021 - 2025;
13.7 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình bổ sung trung hạn giai đoạn 2021-2025;
13.8 Nghị quyết về điều chỉnh Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022. Biểu mẫu kèm theo, Tổng quyết toán kèm theo.
13.9 Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện;
13.10 Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
13.11 Nghị quyết về quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện.
14. Phát biểu bế mạc kỳ họp.
15. Chào cờ bế mạc kỳ họp.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,051
  • Tháng hiện tại20,078
  • Tổng lượt truy cập16,026,814
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây