Văn phòng HĐND&UBND huyện

 Tên Phòng  Văn phòng HĐND và UBND Ghi chú
 Địa chỉ :  Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú  
 Điện thoại :  02713.832007 - Fax 06513. 832085  
 Email  hdp@binhphuoc.gov.vn  
     
 Chánh Văn phòng  Nguyễn Hồ Lan Thảo  
 Điện Thoại   02713 002604  
 Email  nguyenholanthao.hdp@binhphuoc.gov.vn  
     
 Phó Chánh văn phòng  Phạm Đức Chuyền - Tổng hợp  
 Điện thoại DĐ  02713 502345  
 Email  phamducchuyen.hdp@binhphuoc.gov.vn  
     
 Phó Chánh văn phòng  Lê Võ Văn Phúc - Phụ trách Một cửa  
 Điện Thoại DĐ  02713 502539  
 Email levovanphuc1@gmail.com  
     
 Phó Chánh văn phòng  Phạm Hữu Hùng - Phụ trách Hành chính QT  
 Điện thoại DĐ  0919371468  
 Email    

1. Vị trí và chức năng:
Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưa một số công việc di Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giao;
Tổ chức và phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức điều hành, phối hợp các hoạt động của các cơ quan chuyện môn thuộc huyện, Hội đồng nhân dân à Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân huyện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban ngành; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn trực thuộc, theo quy định của pháp luật.
Thu thập, xử ký thông tin trên các lĩnh vực được giao, đảm bảo tính kịp thời, chính xác; chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
Đề xuất thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề về chủ trương, chính sách, đề án, chương trình công tác, biện pháp tổ chức thực hiện, mà theo cơ chế phân cấp quản lý cần giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân nghiên cứu, soạn thảo trình Thường trực Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện,  Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định
Giúp Thường trực Hôi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xem xét, kiểm tra các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; phát hiện và đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện uốn nắn kịp thời những vấn đề chưa phù hợp với chủ trương, chính sách chung của huyện, tỉnh và Chính phủ.
Tổ chức công bố, truyên đạt các Nghị quyết của Hội đông nhân dân, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, của Chủ tịch ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị, các ca nhân liên; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị đó; phát hiện và đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giải pháp xử lý những vướng trong tổ chức, thực hiện.
Thẩm tra xử lý, thể thức, nôi dung và thủ tục hành chính các văn bản do các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị trước khi trình Ủy ban nhân huyện, Chủ tịch ban nhân dân huyện ký ban hành.
Quản lý thống nhất việc ban hành văn ban hành văn bản Quy phạm phát luật và những văn bản không mang tính Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; công văn, giấy tờ, văn thư, lưu trữ, hành chính, tin học hóa hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.
Chủ trì soạn thảo các báo cáo đề án, dự thảo văn bản được Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, UBND các xã, trị trấn soạn thảo, chuẩn bị các đề án, báo cáo do UBND huyên phân công.
Hướng dẫn Văn phòng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, bộ phận làm công tác văn phòng của các phòng, ban thuộc huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
Tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ký họp Hội đồng nhân dân và các cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện; các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan, ban, ngành, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan; tiếp khách và đảm bảo các điều kiện phục vụ các hoạt động của Hội nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.
Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện đảm bảo mối quan hệ phối hợp công tác với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử trên địa bàn, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban của HĐND huyện, các Hội, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng, các phòng, ban thuộc huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan,đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác thông tin báo cáo nhằm phục vụ kịp thời các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật; phối hợp với các phòng, ban thuộc huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả trong quan hệ giải quyết công việc giữa Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà với tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”; đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết để Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” hoạt động có hiệu quả.
Phối hợp với Thanh tra Nhà nước thực hiện công tác tiếp dân tại Phòng tiếp dân UBND huyện; đồng thời giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các Hội, Đoàn thể, để Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức, giám sát việc tiếp công dân trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.
Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Văn phòng; phân công, nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện về sự phân công đó.
Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBDN huyện và các cơ quan Nhà nước ở địa phương;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,019
  • Tháng hiện tại63,064
  • Tổng lượt truy cập10,355,727
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Ban biên tập website
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây