Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Thứ năm - 12/10/2023 10:17 314 0
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL.
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua
Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua

Các sở, ban, ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được điều chỉnh bởi 8 luật mới được thông qua: Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết mới thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên trang/cổng thông tin điện tử và các hình thức thích hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung và tinh thần của các luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật. Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung văn bản luật trên Cổng thông tin điện tử tổng hợp PBGDPL tỉnh Bình Phước (http://pbgdpl.binhphuoc.gov.vn); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL bằng hình thức phù hợp

Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tế quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, người dân.

Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT. Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về TTATGT cũng như PBGDPL về giao thông.

Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng, cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai PBGDPL về công tác phòng chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không; công tác phòng chống mua bán người; công tác phòng chống rác thải nhựa và công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho người dân; thực hiện PBGDPL theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng, đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan một cách phù hợp.

 
Danh sách 8 luật, 17 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quốc hội khoá XV
 
8 LUẬT  
1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/2023/QH15
2. Luật Đấu thầu  22/2023/QH15
3. Luật Giá  16/2023/QH15
4. Luật Giao dịch điện tử  20/2023/QH15
5. Luật Hợp tác xã  17/2023/QH15
6. Luật Phòng thủ dân sự  18/2023/QH15
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân  21/2023/QH15
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.  23/2023/QH15
17 NGHỊ QUYẾT  
1. Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn  96/2023/QH15
2. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  98/2023/QH15
3. Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023  89/2023/QH15
4. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024  80/2023/QH15
5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị
quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”
 94/2023/QH15
6. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính
sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”
 95/2023/QH15 
7. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV  100/2023/QH15
8. Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng  99/2023/QH15
9. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021  91/2023/QH15
10. Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia. 93/2023/QH15 
11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT 656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận 92/2023/QH15 
12. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV 101/2023/QH15 
13. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026  101/2023/QH15
14. Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV  101/2023/QH15
15. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026  101/2023/QH15
16. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  97/2023/QH15
17. Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV  101/2023/QH15

 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
LỊCH LÀM VIỆC
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,011
  • Tháng hiện tại139,640
  • Tổng lượt truy cập15,965,697
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây