Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 Tên Phòng  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Ghi chú
 Địa chỉ :  Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú  
 Điện thoại :  06513.832017  
     
 Trưởng Phòng  Nguyễn Ngọc Cường  
 Điện Thoại DĐ    
 Email    
 Phó  Trưởng phòng 1 Hoàng Anh Hùng  
 Điện thoại DĐ    
 Email  hoanganhhung.hdp@binhphuoc.gov.vn  
     
 Phó trưởng phòng 2    
 Điện thoại DĐ    
 Email    

I.Vị trí và chức năng:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện;
Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Các nhiệm vụ, quyền hạn chung cho các lĩnh vực:
Trình Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các văn bản chỉ đạo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về: công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện; các chương trình, đề án… và biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;
Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực được giao;
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực: Công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn; trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao cho cán bộ công chức xã;
Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của phòng;
Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện;
Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện;
Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và các Sở có liên quan;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.
Về lĩnh vực công thương:
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện;
Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,  mở rộng sản xuất-kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.
Về lĩnh vực xây dựng:
Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;
Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;
Tổ chức lập, thẩm định Quy chế, Quy định quản lý kiến trúc đô thị để Ủy ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp;
Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng công trình theo Quy chế, Quy định quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã đựơc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế, Quy định quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp;
Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện;
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện;
Về lĩnh vực giao thông vận tải:
Trình Uỷ ban nhân dân huyện: Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Dự thảo quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật;
Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý;
Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện;
Làm nhiệm vụ thường trực Ban an toàn giao thông huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ và hàng không xảy ra trên địa bàn huyện.
Về lĩnh vực khoa học và công nghệ:
Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của huyện;
Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn, các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn;
Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,042
  • Tháng hiện tại63,087
  • Tổng lượt truy cập10,355,750
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Ban biên tập website
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây